Missie van alle SOPOGO-scholen


Onze SOPOGO-scholen bieden alle leerlingen op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en passend onderwijs. Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, zodat zij straks goed zijn voorbereid op hun plek als volwassene in onze samenleving.
 

Missie-kern van de Inktvis

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

 

Slogan en kernwaarden


Onze missie/ slogan:

Ieder kind de moeite waard ! 

 

Onze kernwaarden zijn:

 


De visies van de Inktvis

 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

Elk kind is uniek. Door de mogelijkheden van de kinderen in beeld te brengen (krijgen), stemmen we ons lesgeven af op hun onderwijsbehoeften, waarbij we hoge ambities stellen. Hierdoor gaan handelingsgericht en opbrengstgericht werken hand in hand. Door goed te observeren, analyseren en reflecteren op eigen handelen brengen we het onderwijs op onze school naar een hoger niveau.

 

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. In dit kader bieden we de leerstof  van de hoofdvakken aan in drie arrangementen: talent, basis en intensief.  Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. Op onze school gaan leren en ontwikkelen samen. Het lerende aspect staat centraal: de nadruk ligt op de basisvaardigheden (lezen, rekenen, taal en de wereldoriënterende vakken) ). Van de kinderen verwachten we prestaties die passen bij hun mogelijkheden. Daarnaast komen ook de sociaal-emotionele kant en het creatieve aspect ruimschoots aan bod. Onze school is een KiVa gecertificeerde school. Dit betekent dat er veel aandacht is voor het preventief bestrijden van pestgedrag en blijvend werken aan een sociaal veilige leer- en leefomgeving.
 
 

Visie op identiteit

De Inktvis is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Als openbare school bieden we vanaf groep 6 de gelegenheid tot het volgen van godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs. We peilen de behoefte hiervoor jaarlijks.


 

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft  gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders.
 

Visie op Leiderschap

De directie werkt aan een professionele leergemeenschap door de focus te hebben op het leren van zowel leerlingen als leerkrachten, op samenwerking tussen leerkrachten en ouders, op resultaten en voortdurende ontwikkeling. Bij de leiderschapsstijl van de directie ligt de nadruk op de coachende en sturende stijl: hoog directief en hoog ondersteunend, waarbij de beslissingen uitgelegd worden en de teamleden uitgenodigd worden suggesties te doen waarbij ondersteuning en aanmoediging vanzelfsprekend is én waarbij de taken nauwkeurig worden vastgesteld en gecontroleerd. De meeste beslissingen worden op democratische wijze genomen. In veel gevallen vindt er, alvorens tot implementatie over te gaan, een pilot plaats. Als de afspraken geborgd zijn, worden ze als algemeen bekend én geldend geacht. T.a.v. het laatste is de stijl vrij direct.