Medezeggenschapsraad

Deze MR wordt eenmaal per twee jaar gekozen en bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR vergadert regelmatig en is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Ze is ook bevoegd om over deze zaken voorstellen te doen aan het bevoegd gezag.
Dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit:
 
Leden: mw. Larissa Bechthum-Klem, voorzitter Personeelsgeleding. l.bechthum@sopogo.nl 
  mw. Esther Groot- Blankendaal, secretaris oudergeleding,  e.groot@sopogo.nl
  mw. Bianca Mulder-Boogert oudergeleding,  b.mulder@sopogo.nl
  mw. Miranda Koster oudergeleding, m.koster@sopogo.nl
  mw. Karin Wagemakers personeelsgeleding,  k.wagemakers@sopogo.nl
  mw. Yvonne Hoogzand personeelsgeleding, y.hoogzand@sopogo.nl
Adviseur:    

De medezeggenschapsraad is te bereiken via: 09gk-mr@sopogo.nl
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een inspraakorgaan voor bovenschoolse zaken. Per 1 oktober 2019 bestaat de GMR uit 8 personen, 4 personeelsleden en 4 ouders. 

Jaarverslag MR
Het jaarverslag van schooljaar 2019-2020 kunt u hier downloaden.