Medezeggenschapsraad

Deze MR wordt eenmaal per twee jaar gekozen en bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR vergadert regelmatig en is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Ze is ook bevoegd om over deze zaken voorstellen te doen aan het bevoegd gezag.
Dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit:
 
Leden: Dhr. Patrick de Jong, voorzitter oudergeleding, tel.0615506789
  mw. Esther Groot- Blankendaal oudergeleding, tel.0615074960
  mw. Samantha van Tuijl-Koese oudergeleding, tel. 0641268149
  mw. Karin Wagemakers personeelsgeleding, tel. 603983
  mw. Ella Bezuijen-Grinwis personeelsgeleding, tel. 492381
  mw. Jenny Wiskie-Bergshoef, secretaris personeelsgeleding, tel. 669510
Adviseur: dhr. Albert Tönissen Tel. 602783

De medezeggenschapsraad is te bereiken via: info@deinktvis.nl
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Twee leden van de MR nemen zitting in de GMR. De GMR is een inspraakorgaan voor bovenschoolse zaken. Per 1 januari 2005 zijn alle 13 scholen voor openbaar basisonderwijs op Goeree-Overflakkee in deze GMR vertegenwoordigd.